196

میگم عمره اسم می نویسی؟ میگه ولش کن ، فعلا سعادت ندارم.

/ 5 نظر / 7 بازدید
سمیه

خودش سعادت رو از خودش گرفته حتما بعد هم میگه قسمت نبود

بارانی

با حال بود...بهش بگو بشین خودش میاد....

محبوبه

حالا خوبه نگفته فعلا افتخار نمیدم...

مهندس

بخدا تو خیلی تعطیلی